Disclaimer

Standpunten

Niet genoeg kan benadrukt worden dat standpunten geuit op De Jonge Liberaal standpunten van individuen zijn en dat deze niet per definitie het standpunt van de vereniging bevatten. Sterker nog, meer dan eens zal het standpunt hier geuit in strijd zijn met dat van de vereniging. Een officieel verenigingsstandpunt komt tot stand middels een vastlegging in het politiek kernpuntenprogramma, of middels een motie of resolutie. Leden kunnen moties en resoluties indienen en  op basis van de voorbereiding van de werkgroep, neemt de Algemene Vergadering hier vervolgens een besluit over. Daarna worden deze standpunten gepubliceerd op de website van de JOVD, die je hier kan lezen. Standpunten over lokale onderwerpen kunnen opgevraagd worden bij het desbetreffende bestuur.

De redactie, noch de vereniging, aanvaardt enkele verantwoordelijkheid voor de hier gedane uitingen. De Jonge Liberaal is bedoeld om politieke discussie te kunnen voeren, zonder dat voor mensen de verwachting wordt gewekt dat dit om standpunten van de JOVD of JOVD Groningen zou gaan. In beginsel mag alles gepubliceerd worden op dit weblog, tenzij het in strijd is met de  Nederlandse wet, of in strijd met de openbare orde of de goede zeden, maar als gezegd aanvaardt de redactie geen verantwoordelijkheid voor de hier gedane uitlatingen en beoogt zij niet meer dan een goede en zuivere discussie te faciliteren.

Auteursrechten

De Jonge Liberaal is onderdeel van Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie, afdeling Groningen, hierna aan te duiden als JOVD Groningen.

De Jonge Liberaal en haar auteurs behouden de auteursrechten met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden teksten. Alle rechten met betrekking tot de naam en het logo van De Jonge Liberaal behoren toe aan JOVD Groningen, onderscheidenlijk JOVD Landelijk.

De Jonge Liberaal spant zich tot het uiterste in om de rechthebbenden van gepubliceerd grafisch materiaal (waaronder grafisch materiaal, logo’s en foto’s) te achterhalen. Mochten personen of instanties desondanks van mening zijn dat hun fotorechten zijn geschonden, dan kunnen zij zich wenden tot de redactie van De Jonge Liberaal via het e-mailadres hoofdredacteur [at] jovdgroningen [punt] nl

De Jonge Liberaal vrijwaart zich van iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website, zoals bijvoorbeeld (doch niet beperkt tot): virussen, defecten aan apparatuur, gebruik van teksten van deze internetsite en de werking, dan wel eventueel niet beschikbaar zijn van deze internetsite.

Op deze internetsite en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen met betrekking tot deze disclaimer worden behandeld door de bevoegde rechter in Groningen.

De Jonge Liberaal en JOVD Groningen behouden zich het recht voor om deze disclaimer te wijzigen en dragen er zorg voor dat te allen tijde een actuele versie via deze internetsite te raadplegen zal zijn. Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot hoofdredacteur [at] jovdgroningen [punt] nl