Hulp bij zelfdoding na ‘voltooid leven’

De ministers Van Der Steur (Justitie) en Schippers (Volksgezondheid) hebben een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd: ouderen zouden meer zelfbeschikking moeten hebben als ze de wens hebben om te sterven. Binnen de Kamer lijkt een meerderheid voor het plan te zijn. Volgens het kabinet moet het mogelijk zijn dat mensen hulp bij zelfdoding krijgen als zij vinden dat hun leven voltooid is. Het eigen leven vorm kunnen geven, wordt volgens de ministers als fundamentele waarde gezien. De optie hulp bij zelfdoding na voltooid leven, komt in een aparte regeling naast de euthanasiewet te staan.

Uiteraard is het een goed vooruitzicht dat mensen nu meer kunnen beschikken over hun eigen levenseinde, maar het vraagt ook om de nodige afbakening van de voorwaarden waaronder dit mogelijk is. Om hulp bij zelfdoding na voltooid leven mogelijk te maken, moet het Wetboek van Strafrecht aangepast worden.1 Hulp bij zelfdoding moet voor deze specifieke doelgroep dan namelijk onder voorwaarden niet meer strafbaar te zijn.

Het kabinet brengt naar voren dat mensen tegenwoordig steeds ouder worden, maar dat dit niet voor iedereen even fijn is. Als extra argument wordt aangedragen dat er op dit moment mensen zijn, die elke dag wachten op de dood, omdat het leven voor hun genoeg is geweest. Door meer zelfbeschikking bij levenseinde mogelijk te maken, hebben deze mensen de mogelijkheid om hun leven op een waardige manier te eindigen. Het gaat hierbij om lijden zonder medische klachten. Wordt er geleden met medische klachten, dan moet er voor euthanasie gekozen worden.

Maar hoe toets je of er daadwerkelijk sprake is van een voltooid leven? Een persoon kan namelijk ook een tijdelijke opwelling hebben. Of de wil kan anders zijn dan de daadwerkelijk geuite mening. Uit het voorstel volgt dat de keuze van de oudere vrijwillig, consistent en weloverwogen moet zijn. Net zoals bij euthanasie het geval is. Er komen speciaal opgeleide artsen, verpleegkundigen of psychologen die zich bezig gaan houden met het oordeel of er sprake is van een voltooid leven. De hulpverleners moeten onder meer uitsluiten dat er medische redenen zijn en dat de oudere door een derde onder druk wordt gezet.2

De toetsing, die ziet op de vraag of er daadwerkelijk sprake is van een voltooid leven, zal waarschijnlijk beginnen met een intakegesprek waar de achterliggende reden van de aanvraag wordt besproken. Het is aan de hulpverlener om te toetsen of er sprake is van een vrijwillig en weloverwogen keuze. Zijn er manieren om het leven aangenamer te maken? Dan dient er ook naar deze opties gekeken te worden. Blijkt een persoon tijdens een tweede of derde gesprek nog steeds vast te houden aan het idee om uit het leven te stappen, dan heeft de stervenshulpverlener de mogelijkheid om een middel bij de apotheek te bestellen die helpt bij de uitvoering hiervan. Om te kunnen waarborgen dat het om een vrijwillige keuze van de oudere gaat, dient één van de gesprekken met de stervenshulpverlener onder vier ogen te gebeuren. Hierdoor wordt voorkomen dat derden de mogelijkheid hebben om druk uit te oefenen op de wens om te sterven. De stervenshulpverlener dient alle stappen van het proces in een dossier bij te houden. Tekent de aanvrager een wilsbeschikking, dan dient er ook nog een second opinion plaats te vinden.

Op dit moment moeten de details van de strikte voorwaarden, waaronder hulp bij zelfdoding na een voltooid leven mogelijk is nog nader uitgewerkt worden. In het voorstel wordt steeds op drie begrippen teruggekomen: transparantie, toetsbaarheid en zorgvuldigheid.3. Echter is het niet aannemelijk dat het voorstel voor de nieuwe kabinetsverkiezingen rond is, en het wordt nog interessant mochten er tegenstanders van het voorstel in het kabinet komen. Dan is het nog maar afwachten of dit voorstel wordt aangenomen. 

Show 3 footnotes

  1. Het gaat hier om artikel 294 van het Wetboek van Strafrecht.
  2. http://www.trouw.nl/tr/nl/39683/nbsp/article/detail/4394466/2016/10/12/Oudere-met-voltooid-leven-krijgt-recht-op-hulp-bij-zelfdoding.dhtml
  3.  http://nos.nl/artikel/2137525-zelfdoding-bij-een-voltooid-leven-hoe-zou-dat-werken.html

image sources

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.